Kezdőlap
Álláshirdetés
2019. augusztus 26.
Hódmez?vásárhelyi Tankerületi Központ, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Péczely Attila Alapfokú M?vészeti Iskola néptánc szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id?tartama: 
határozott idej? 2019.09.01.-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaid?
 
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmez?vásárhely, Mária Valéria utca 4-6.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezet?i megbízással járó lényeges feladatok:
Alapfokú M?vészeti Iskolában néptánc oktatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésr?l szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok el?meneteli rendszerér?l és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ? végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

?         F?iskola, vagy egyetemi szint? végzettség, a m?vészeti tárgynak megfelel?      szakirányú tanári, a m?vészeti tárgynak megfelel? m?vészi szakképzettség, vagy a  nemzeti köznevelésr?l szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

?         büntetlen el?élet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

?         cselekv?képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz,

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen el?élet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehet?vé, 

a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefügg? kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez.

A munkakör betölthet?ségének id?pontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthet? be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágó János intézményvezet? nyújt, a +36 (62) 222-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

?         Postai úton, a pályázatnak a Hódmez?vásárhelyi Tankerületi Központ címére történ? megküldésével (6800 Hódmez?vásárhely, Mária Valéria utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl? azonosító számot: 2019/81 , valamint a munkakör megnevezését: néptánc szakos tanár.


 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésr?l a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id?pontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétev?je a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 
< Előző   Következő >